top of page
HKK logo.PNG

Sikkerheds-bestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Hou Kajak Klub.

 

§1. Formål med Hou Kajak Klubs sikkerhedsbestemmelser

At medvirke til at sikre, at klubbens medlemmer ikke bringer sig selv eller andre i fare, og at  medlemmerne håndterer klubbens materiel på forsvarlig vis.

§2. Generelt i Hou Kajak Klub

Stk. 1: Det er ethvert medlems pligt at overholde sikkerhedsbestemmelserne. 

Stk. 2: Ethvert medlem er forpligtiget til kun at bruge materiel i sødygtig og forsvarlig, dvs. sejlklar stand.…  samt gøre opmærksom på defekter som opdages ved klubbens materiel, hvis disse kan gøre  materialet farligt at anvende. Klubbens materiel må desuden ikke udsættes for ukorrekt brug som  kan gøre dette farligt at anvende.  

Stk. 3: Alle medlemmer opfordres til at vedligeholde sine kajakfærdigheder, herunder alle færdigheder  som kræves for at opnå frigivelse, således at medlemmet ikke udsætter sig selv eller andre for fare. 

Stk. 4: Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. 

Stk. 5: Vinterroning. Kan finde sted efter de af bestyrelsen, fastsatte regler og betingelser.

§3. Kurser og frigivelse

Stk. 1.: Ethvert medlem skal have gennemgået en instruktion for at opnå frigivelse. Frigivelse giver ret til at  ro uden ledsagelse. Kravene for bestået frigivelse fremgår af dokumentet ”HKK-Frigivelseskursus”.  Dokumentet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside - http://www.hou-kajakklub.dk/. 

Stk. 2.: Frigivelse til vinterroning foregår ved, at man sidst på sæsonen kan bestå en udvidet prøve. Se § 6.

Stk. 3: Frigivelse (roning uden ledsagelse) kan tidligst finde sted i det år man fylder 16 år. Medlemmer  under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge til at deltage i frigivelseskursus og  roning uden ledsagelse. 

§4. Sikkerhedsbestemmelser ved roning

Stk. 1: Aktive medlemmer, som lider af sygdomme, som kan medvirke til farlige situationer på fælles ture,  opfordres til at oplyse dette til turlederen. Det samme gælder for kursister i forhold til instruktøren.

Stk. 2: Alle roere har pligt til at være iført en CE- mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest hele  

året. Der er ligeledes pligt til at medbringe pumpe eller øse, paddlefloat (pagajflyder), træktov og  lygte/knæklys ved roning i mørke. 

Stk. 3: Roere er forpligtet til at orientere sig og forberede sig før roturen. Herunder have overblik over  vejrmeldinger og varsler. 

Stk. 4: Det lokale rofarvand strækker sig mod nord op til indgangen ved Norsminde fjord og mod syd  Lerdrup bugt, dæmningen ved Alrø – se kortet nedenfor. De gældende regler for naturbeskyttelse i  Ramsarområderne skal altid respekteres. I området er der risiko ved passage af havneindløb og  sejlrender, store sten ved indgangen til Norsminde fjord og ved Søby rev, samt stenrev ved Søby  rev og på ruten til Gyllingnæs. En tidligere skydebane er nu nedlagt. Flere af disse risici vil blive  fremvist under frigivelseskurset. Er man i tvivl, kan man spørge en erfaren roer. Eller evt. rette  henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 5: Fremmed rofarvand er alt andet farvand end det lokalt afgrænsede farvand. Bevæger man sig i  fremmede rofarvand skal man orientere sig bedst muligt om de gældende regler for området,  skydetider for skydeområder samt andre informationer, der kan indikere en risiko. 

Stk. 6: Alle klubbens kajakker, samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt  være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid  kan identificeres. 

Stk. 7: Krav til den aktive roer 

 • a: Den aktive og frigivne roer er fyldt 16 år (eller fylder 16 år indenfor det pågældende  kalenderår, jf. frigivelsesregler) 

 • b: Den aktive roer har bestået en prøve svarende til klubbens krav til frigivelse. Se  dokumentet ” HKK-Frigivelseskursus” på klubbens hjemmeside. 

 • c: Roere, der er frigivet i andre kajakklubber, der ønsker medlemskab i Hou Kajakklub, skal  kunne dokumentere færdigheder svarende til klubbens frigivelsesregler. 

 • d: Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne i de relevante foldere fra  Søsportens Sikkerhedsråd. De relevante foldere kan findes her:  

http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Pjecer.aspx# 

 • e: Børneroere, der ikke er frigivet og ikke er fyldt 16 år, skal altid være i ifølge med forælder/værge. 

 

§5. Krav til frigivelse inden for ro-sæsonen

Krav til frigivelse er specificeret i dokumentet ”HKK-Frigivelseskursus”. 

 

Krav til medlemmer af klubben, som ikke har roet 75 kilometer i samme sæson, som prøven er aflagt:

 

 • Der aflægges ny prøve – med vægt på fremvisning af redninger og under opsyn af en af klubbens instruktører.

 • Der skal roes 75 kilometer indenfor den aktuelle sæson, inden frigivelsen er endelig.

 

Krav til nye medlemmer af klubben, som har taget deres prøve til IPP2 i en anden klub:

 

 • Der aflægges ny prøve – med vægt på fremvisning af redninger og under opsyn af en af klubbens instruktører.

 • Der skal roes 75 kilometer indenfor den aktuelle sæson, inden frigivelsen er endelig.

 

§6. Krav til frigivelse for vinterroning udover §5 

Stk. 1: Frigivelse til vinterroning kan opnås efter anmodning til en instruktør. 

Stk. 2: Bestyrelsen kan indhente udtalelser fra instruktørudvalget i forhold til ansøgende roere.

Stk. 3: Prøven afholdes sidst på sæsonen. Prøven vil blive annonceret af tovholderen for  instruktørudvalget. Der vil blive afholdt 2 klubaftener, hvor det vil være muligt at træne op til  prøven. 

Stk. 4: Roeren skal have roet minimum 200 km i indeværende sæson. 

Stk. 5: Roeren: 

 • a: Skal mestre makkerredning både som redder og som kæntret på under 4 minutter.

 • b: Skal mestre selvredning på under 4 minutter. 

 • c: Skal kunne bugsere både som forreste og bageste båd. 

 • d: Være trænet i havneindløb og anløb af broer. 

 • e: Skal kunne mestre kajakken i uventede situationer og dårligt vejr. 

 • f: Være informeret om vinterroningsbestemmelserne, kuldefare og  vinterbeklædning.

 • g: Være bekendt med Søfartsstyrelsens råd angående problemer med kulde, vind og afkøling.

 • h: Skal kunne og er forpligtet til at orientere sig og forberede sig før roturen. Herunder have  overblik over vejrmeldinger og varsler. 

 • i: Og skal efter bestået prøve i vintersæsonen altid ro i umiddelbar afstand fra kystlinje, sø eller åbred. 

Stk. 6: Anvendelse af klubbens udstyr og både, er kun tilladt i vinterhalvåret for medlemmer, der har vintercertifikat.

§7. Krav til fastholdelse af frigivelse til vinterroning

Stk. 1: Frigivelse til vinterroning kan fastholdes af roere, der efter bestået vinterprøve, ror minimum 200  kilometer i hvert kalenderår. 

Stk. 2: Opfyldes kravet ikke, skal vinterprøven igen bestås.

Lokalt rofarvand:

bottom of page